V poslední části článku se podíváme na filosofii bojových umění a současné směřování karatedo.

Filosofie bojových umění

Zde se podívejme na některé důležité filosofické myšlenky karatedo a budo obecně, které jsou od praxe skutečné cesty téměř neoddělitelné. Mnoho jsme si již poodhalili v názorech Funakoshiho výše, ale zde bych rád ještě znovu jasně vysvětlil jisté nedorozumění, které pro mnoho lidí představuje „výuka boje a zároveň jeho odmítání“. Nelze než se znovu vrátit k otci karatedo, který ze zištných důvodů nikdy nepodpořil vývoj karate směřující k závodní disciplíně, protože se obával jeho formalizace a vyprázdnění. „K čemu vám je vaše technika, když nemáte žádnou filosofii?“, říkával. Proto vždy podporoval harmonický rozvoj lidské osobnosti jako celku a stál v silné opozici proti snahám redukovat karate na pouhé fyzické pohyby. Karatedo mělo být čistě defenzivním uměním a jeho adepti mají být dle vzoru učitele aktivními ochránci spravedlnosti. Slovy Funakoshiho: „Ti, kteří trénují karate a myslí si, že musí použít svou dovednost, převracejí smysl tohoto umění.“ Cvičení má v tomto směru především upevnit sebevědomí a přesvědčení adeptů, že nikoliv jednání pouze pro svůj vlastní prospěch, nýbrž žití pro prospěch druhých a dobro člověka i přírody je pravou formou následování a zpřítomňování do.

Pokud si všimneme od přirozenosti silné destruktivní části lidské osobnosti, můžeme dokonce konstatovat, že budo je v tomto směru velice praktickou disciplínou. Jedná se totiž o poměrně propracovanou metodu, jak tuto negativní oblast lidské existence reflektovat, ovládnout a kultivovat. V naladění dnešní společnosti se již počíná projevovat, co se s tímto arogantním aspektem člověka stane, jestliže se ho nepokusíme ovládnout – totiž že ovládne on nás. I zde však platí zákony tao o převracení extrémů ve svou negaci, protože ego dokáže být značně sebedestruktivní jednotkou. A bojová umění mají své metody, jak toto ego zneškodnit svou vlastní vůlí dříve, než porazí sebe samo, přičemž navíc způsobí nezměrné utrpení svému okolí.

Sílu etiky nenásilí přítomné v karatedo můžeme ilustrovat také na základním bilaterálním principu budo. Zde nepřítel není cílem, nýbrž pouhým nástrojem své vlastní zkázy. To v praxi znamená, že neexistuje první útok adepta karatedo; ten pouze reaguje na nepřítelovu sílu, ovšem ne tak, že by se proti ní stavěl, ale tak, že ji pouze usměrňuje, využívá proti němu samému. Je jako „voda obtékající kámen“. A tady nalezneme i návod k porážce zla, ať již v sobě či ve vnějším světě: Musíme se vyhnout konfrontaci v bodě jeho maximální síly a „plavat“ a sjednotit se s ním, potom ho teprve můžeme ovládnout a zvrátit jeho směr v opačný pól. Slovy Lao’ce: „Správný život je jako voda, která je ze všech nejpoddajnější, a přece dokáže přemoci to, co je ze všech věcí nejtvrdší.“

Při popisu následování cesty do v bojových uměních bývá někdy používána tato zvláštní metafora. Na začátku jsou hory horami. Adept se vydává na cestu budo. Potom přestávají být hory horami. Adept se počíná ponořovat do studia a zjišťuje, že hlubší průnik do tajemství umění mu bude umožněn pouze tehdy, pokud se vzdá sám sebe a všeho, na čem dosud lpěl a zakládal si. A to vše musí probíhat naprosto pomalu, vědomě a záměrně. Je to jako když přijdete k zavirovanému počítači a zjistíte, že ho již nestačí vyčistit, ale že je třeba vyměnit celý zdroj, protože je chyba v biosu, kterou jinak neodstraníte. Toto je proces, kdy se vše mění – vy se měníte. Je to proces hledání ztracené jednoty sama se sebou i vesmírem. Čas, kdy znovu nacházíte vnitřní svobodu. Konečně přestáváte být otroky operačního systému své mysli, který se pomalu znovu dostává pod vaši kontrolu. A pak se hory znovu stávají horami; jsou stejné, přesto jiné. Jiné v tom, že jsou opravdu horami a to stejně spontánně, jako vy sami sebou. Již není třeba přemýšlet nad používáním technik, úspěšně totiž proběhla jejich instalace do systému a tak se správně používají samy.

Zde je však třeba varovat před častým chybným pojetím cesty. Jak již bylo řečeno mnohem výše, chápání této cesty jakožto prostředku k něčemu nikdy nemůže být korunováno štěstím a úspěchem. Jistě že cesta směřuje k určitému cíli, nicméně dokonalost je normou nebes, nikoliv člověka, jak řekl Goethe. To nijak nesnižuje význam a smysl lidského úsilí, pouze ho přesouvá do přítomného okamžiku, kde jedině můžeme nalézt opravdové štěstí a „živou cestu“. „Praxe je satori. Neexistuje satori bez praxe ani satori jako důsledek praxe,“ řečeno slovy Róši Kaisena.

Současné směřování karatedo

Současné karate čelí nesmírné rozdrobenosti do bezpočtu stylů a organizací více či méně odlišných. Z mnoha jmenujme například Goju-ryu, Shito-ryu, Wado-ryu, Kyokushinkai… Směrem, který zůstal věrný Funakoshiho přání a odkazu je dnes nesoutěžní Shotokai, avšak nejrozšířenějším stylem karate na světě se právě díky zavedení soutěží stal styl Shotokan reprezentovaný organizacemi jako JKA (Japan Karate Associaton), SKIF (Shotokan Karate International Federation) či WKF (World Karate Federation).

Jako vše, i toto rychlé celosvětové šíření umění karate má své dvě strany mince. Na jedné umožnilo neskutečným masám vnitřní i vnější seberealizaci, na straně druhé však skutečně došlo a stále dochází k vyprazdňování jeho obsahu, k praxi pouhých fyzických pohybů bez ducha a morálky, jak předvídal Funakoshi. Učitelé bez filosofie si neuvědomují, jak nebezpečná zbraň může být výukou karate bez vnitřních aspektů a posilováním ega adeptů zároveň vložena do jejich rukou. Soutěže neprobíhají v duchu zdravé soutěživosti a stávají se hlavním cílem cvičenců, kteří v karate nenacházejí jiný smysl. A na konec ani celková komercializace tohoto pole a převládající materialismu ve společnosti nedávají přílišnou naději na rychlé zlepšení. Zdá se tak, že roste potřeba hlubší krize, která jedině může atmosféru radikálněji proměnit.

Opravdoví adepti však nemusí přihlížet. To nejlepší, co mohou dělat, je nasnadě – jít sami příkladem, jak to ostatně dělají a vždycky dělali. Jen je dnes trochu obtížnější je rozpoznat. Je to proto, že jejich ki není ani lineární, ani kruhové. Působí difúzně na samotný charakter daného prostoru, čímž mění jeho podmínky a předchází konfrontaci. Opravdové adepty karatedo tak pravděpodobně neuvidíte bojovat. Výhru bez boje totiž považují za svůj největší úspěch.

Poznámka: Článek byl vytvořen pro server Velká Epocha (www.VelkaEpocha.cz).

blog comments powered by Disqus